top of page

חוקי משחק סנוקר

ball_in_hand.jpg

כדור לבן ביד in-hand (התחלת המשחק או לאחר הכנסתו לכיס)

 1. כאשר משחקים עם כדור לבן ביד, צריך להכות בכדור הלבן על הקווים של איזור "D" או בתוך איזור "D" , בכל כיוון.

snooker-start-play.jpg

הצבת הכדורים הצבעוניים במיקומם הראשוני

 1. כל כדור צבעוני שהוטבע לכיס, יוצב מחדש לפני ביצוע המכה הבאה עד לסיום הטבעת כל הכדורים האדומים.

 2. אם הכדור הצבעוני צריך להיות ממוקם מחדש, והמקום תפוס, יוצב במקום הפנוי הגבוה ביותר.

 3. במצב של יותר מכדור צבעוני אחד, אשר צרכים להיות ממוקמים מחדש, והמקומות שלהם תפוסים, הכדור בעל הערך הגבוה יקבל את העדיפות הגבוהה במיקום מחדש. אם המקומות תפוסים, הכדור הצבעוני יוצב, במקום הקרוב ביותר האפשרי למקומו המקורי, על הקו המחבר את המקום המקורי, לנקודה הקרובה על הדפנה העליונה.

 4. בכל המצבים, כאשר כדור צבעוני מוצב מחדש, אסור מגע עם כדור אחר.

snooker_strike_in_two_balls.jpg

מכה בשני כדורים בעת ובעונה אחת

 1. מכה בשני כדורים חוקית רק כאשר הכדורים הם כדורים אדומים, או במצב של כדור חופשי, free ball, אין להכות בשני כדורים במגע הראשון עם הכדור הלבן.

snooker_touching_ball.jpg

כדורים נוגעים

 1. אם הכדור הלבן במצב  מנוחה, ונוגע בכדור אחר, השחקן המכה חייב להכות בכדור הלבן בכיוון מנוגד לכדור הנוגע, מבלי להזיז את הכדור הנוגע, אחרת זו מכת דחיפה (עבירה).

snooker_ball_in_pocket.jpg

כדור על סף הכיס

 1. אם כדור נופל לתוך הכיס מבלי שהוכה על ידי כדור אחר, ולא כתוצאה של אף מכה, הכדור שנפל יוחזר למקומו הקודם, ואף נקודה לא תיזקף.

 2. אם כדור נופל לתוך הכיס כתוצאה של מכה מכדור אחר אשר לא שותף במכה:
  א. אין הפרה של חוקים, כל הכדורים ימוקמו מחדש למקומם הקודם, ואותה מכה תשוחק שוב. או מכה שונה יכולה להיות משוחקת באותו כיוון, על ידי אותו שחקן מכה.
  ב. אם בוצעה עבירה, השחקן המכה יספוג את העונש הדרוש, כל הכדורים ימוקמו מחדש, והשחקן המכה הבא, יקבל את כל האפשרויות לאחר עבירה.

 3. אם כדור נמצא במצב שיווי משקל זמני על קצה שפת הכיס, ולאחר מכן נופל לתוך הכיס, זה יחשב כהטבעה לתוך הכיס והכדור לא יוחזר וימוקם מחדש.

snooker_foul_and_miss.jpg

עבירות בעונש של  4 נקודות (הערך של כדור היעד):

 1. מכה בכדור הלבן יותר מפעם אחת.

 2. ביצוע מכה כאשר שתי רגלי השחקן המכה אינם נוגעות ברצפה.

 3. שחקן שמשחק שלא בתור שלו.

 4. משחק בצורה לא נכונה כאשר כדור לבן ביד, כולל את מכת הפתיחה.

 5. משחק כאשר הכדור הלבן אינו פוגע באף כדור מטרה.

 6. כאשר הכדור הלבן מוטבע לכיס.

 7. מבצעים סנוקר מאחורי כדור חופשי ,free ball.

 8. מבצעים הקפצת כדור, jump shot.

Billiard Chalk

העבירות בעונש של 4 או יותר נקודות (הערך של הכדור היעד, או כדור מעורב):

 1. מתבצעת מכה, כאשר איזה שהוא כדור או כדורים אינם במצב מנוחה.

 2. מתבצעת מכה, לפני שהשופט סיים הצבתו מחדש של כדור צבעוני.

 3. גרימה לכדור שאינו כדור יעד להיות מוטבע לכיס.

 4. גרימה לכדור הלבן לפגוע בפעם הראשונה בכדור שאינו כדור יעד, ball not on.

 5. מתבצעת מכת דחיפה.

 6. נגיעה בכדור משחק כל שהוא, מלבד המקל עם קצה המקל, כאשר מתבצעת מכה.

 7. גרימה של יציאת כדור מחוץ לשולחן.

Pool Table

עונש של שבע נקודות:

 1. השחקן המכה, משתמש בכדור שיצא מחוץ לשולחן, עבור כל מטרה שהיא.

 2. השחקן המכה, משתמש באביזר כלשהוא כדי למדוד רווח או מרחק.

 3. השחקן המכה, משחק על כדורים אדומים, או על כדור חופשי, ולאחר מכן שוב פוגע בכדור אדום, במכות רצופות.

snooker_streaker.jpg

ביצוע תור נוסף

 1. לאחר עבירה והחטאה, foul and a miss, השחקן הבא שאמור לשחק יכול לבקש מהשחקן שביצע את העבירה, לשחק שוב, או לפי שיקול דעתו, לבקש לשחק שוב מהמצב הקודם המקורי. בקשה זו לא ניתנת לדחיה.

 2. השחקן שנתבקש לשחק שוב, יכול לשנות איזה סוג מכה הוא יבצע ו/או איזה כדור יעד יבחר להכות עליו

 3. השחקן יזכה בנקודות עבור כל כדור או כדורים אשר יטביע

snooker_play_another_ball.jpg

כדור שהוזז שלא על ידי המכה

 1. אם כדור במצב יציב או במצב תנועה, מופרע על ידי מישהו אחר, לא על ידי שחקן, הכדור יוחזר למקומו המקורי. אף שחקן לא יחוייב בעונש עבור הזזה של כדורים.

snooker_scoreboard.jpg

מצב של שיוויון הנקודות בסוף משחקון

 1. הכדור השחור מוצב מחדש במקומו.

 2. השחקנים מבצעים הגרלה, מי משחק ראשון.

 3. השחקן שמשחק ראשון, מקבל את הכדור הלבן ביד, in-hand.

 4. ההטבעה הראשונה, או העבירה הראשונה מסיימים את המשחקון.

rests_for_cue.jpg

השימוש בציוד עזר

 1. אביזרי סנוקר כוללים גיר לקצה המקל, גשרים מסוגים שונים (בגלל האורך של השולחנות), משולש לסידור הכדורים האדומים ולוח ניקוד. בדרך כלל ניתן למצוא בכל מועדון סנוקר את ציוד הסנוקר הסטנדרטי.

  בזמן המשחק באחריות השחקן המכה, גם להביא ולמקם את הציוד על השולחן, וגם לסלק את ציוד העזר מהשולחן.

bottom of page