top of page
משחק פול

פול - Pool

משחק פול אמריקאי

"פול" הוא שם כולל למשחקי הביליארד: כדור שבע (Seven-Ball), כדור שמונה (Eight-Ball), כדור תשע (Nine-Ball), כדור עשר (Ten-Ball) וסטרייט פול (Straight pool).

מספר הכדורים בכל אחד מין המשחקים תואם לשם המשחק (לא כולל הכדור הלבן), פרט למשחק "כדור שמונה" ו"סטרייט פול" שבהם משחקים עם 15 כדורים.  

שני המשחקים היותר הנפוצים הם: 
כדור שמונה (Eight-Ball) וכדור תשע (Nine-Ball)

פול משחקים בדרך כלל על שולחן שאורכו 2.7 מטרים ורוחבו 1.4 מטרים (9 פיט), בעל כיסים רחבים וציפוי לבד. ישנם גם שולחנות פול שאורכם 7 פיט ו-8 פיט.

חוקים כלליים של משחקי הפול

 • סידור הכדורים - יש לאסוף ולסדר את הכדורים בצורה מסויימת בהתאם לסוג המשחק (באמצעות משולש, מעויין וכו'). על כל הכדורים להיות מקובצים כך שיהיה מגע בין הכדורים.

 • אופן קביעת פותח המשחקון - כל שחקן ימקם כדור על הקו הקדמי ובו זמנית הם יכו בכדור. המתחיל הוא זה שהכדור שלו פגע בדופן הרחוקה וחזר קרוב יותר לדופן הקרובה. שחקן יפסיד בתחרות על הפתיחה במקרים הבאים: הכדור שלו לא פגע בדופן הרחוקה, הכדור שלו הוטבע לכיס, הכדור קפץ מחוץ לשולחן, הכדור חצה את קו האורך לצד של המתחרה השני. במידה ושני השחקנים לא מצליחים להשלים את התחרות אזי יש לקיים אותה שוב.

 • מכת פתיחה - השחקן הזוכה בתחרות על מכת הפתיחה יכול להכות את מכת הפתיחה או לבקש מהיריב לבצע אותה.

 • נגיעה בכדור הלבן - כל נגיעה של השחקן בכדור הלבן לאחר המכה, תיחשב לעבירה והכדור יועבר לידיו של להשחקן היריב. הוא יוכל למקם אותו היכן שירצה על השולחן.

 • עבירה במכת הפתיחה - במקרה של עבירה במכת הפתיחה הכדור ימסר לידיו של היריב, וזה ימקם את הכדור הלבן בכל נקודה מאחורי הקו הקידמי. השחקן יכול לבחור בכל כדור מטרה בתנאי שכדור המטרה ימצא מעבר לקו הקידמי.

 • עמידת השחקן - בעת המכה חייבת להיות לפחות רגל אחת של השחקן על הקרקע.

 • מכה בכדור בתנועה - על השחקן להמתין עד למצב בו כל הכדורים נמצאים במצב סטטי. כל מכה בכדור אשר נמצא בתנועה הינה עבירה (כדור מסוחרר נחשב ככדור בתנועה).

 • מכה חוקית - על מנת שמכה תחשב לחוקית, על השחקן לגרום לכדור הלבן לפגוע בכדור מטרה חוקי ולאחר מכן:

 1. להטביע כדור מטרה לכיס

 2. להכניס כדור אחר לכיס

 3. לגרום לכדור הלבן או לכל כדור אחר לפגוע בדופן השולחן

אם אף אחד משלושת התנאים האלו אינו מתקיים, זוהי עבירה.

 • החטאת כדור המטרה - כאשר הכדור הלבן איננו פוגע בכדור מטרה חוקי, זוהי עבירה.

 • כדורים צמודים - במקרה שבו הכדור הלבן וכדור המטרה צמודים אחד לשני, מכה ישרה בכדור הלבן איננה נחשבת לפגיעה חוקית וזוהי גם עבירה.

 • הצבת הכדור הלבן - כאשר יש לשחקן כדור לבן ביד (כדור חופשי), כל נגיעה בכדור אחר עם הכדור הלבן בזמן הצבת הכדור, הינה עבירה.

 • מכת דחיפה - כאשר הכדור הלבן נדחף ע"י המקל וזמן המגע בין ראש המקל לכדור הלבן הוא ארוך באופן יחסי למכה רגילה, מכה שכזאת נקראת מכת דחיפה, וזו נחשבת כעבירה.

 • הקפצה - מותר להקפיץ את הכדור הלבן. הקפצה צריכה להתבצא ע"י הגבהת המקל במכה ואילוץ הכדור לקפוץ מהשולחן.

 • מדידות - אסור לשחקן להשתמש בכדור, משולש או כל עצם אחר למדידה על מנת לוודא כי כדור עובר בפתח מסויים. ניתן להשתמש אך ורק במקל על מנת למדוד רוחב פתחים או להעזר בו על מנת לחשב את כיוון המכה והכדורים, וזאת בתנאי שהמקל מוחזק ביד השחקן.

חוקים של משחק פול
bottom of page