top of page

כדור תשע (ניין-בול - Nine-Ball)

nine-ball.jpg

המשחק כולל רק את הכדורים שמספרם 1-9, ומטרתו היא להטביע את
כדור מספר 9, כאשר בכל תור מותר לפגוע עם הכדור הלבן רק בכדור עם המספר הנמוך ביותר בשולחן.

באופן זה, ניתן להטביע את הכדור שמספרו 9 בשתי דרכים:

  1. על ידי פגיעה ישירה כאשר שאר הכדורים בלוח כבר הוטבעו.

  2. על ידי פגיעה עקיפה באמצעות פגיעה ראשונית בכדור שמספרו הוא הנמוך ביותר על השולחן (לאחר מכן אותו כדור, הכדור הלבן, או כדור כלשהו שזז בעקבות הפגיעה יכול לפגוע בכדור מספר תשע ולהטביעו ולהביא לניצחון במשחק).

בתחילת המשחק יש לסדר את הכדורים בצורה של יהלום, כאשר כדור מספר 1 בראש היהלום וכדור מספר 9 במרכזו (הכדור התשיעי מונח על הנקודה המסומנת בשולחן). לפי אותו היגיון, הטבעת כדור מספר תשע במכת הפתיחה של המשחק (עם פגיעה בכדור מספר 1), תזכה את המכה בניצחון באותו המשחק, דבר שקורה לפעמים אצל שחקנים מקצועיים.

פוש אאוט - Push Out

בין מכת הפתיחה והמכה שאחריה השחקנים יכולים להכריז על פוש אאוט. השחקן הפותח יכול להכריז על "פוש-אאוט" אם הוא הטביע כדור באופן חוקי והיריב יכול להכריז אם השחקן הפותח לא הטביע אף כדור. הכרזת פוש אאוט מאפשרת לשחקן להכות בכדור הלבן כמעט בכל צורה אפשרית ללא עבירה. המטרה העיקרית של ה"פוש אאוט" היא  לאפשר לשחקן לצאת ממצב קשה אחרי מכת הפתיחה כשהוא לא יכול להכות מכה חוקית. בניגוד לשאר המכות במשחק הכדור הלבן אינו חייב לפגוע באף כדור ואם הוא פוגע זה לא חייב להיות בכדור עם המספר הנמוך ביותר.

אם כדור 9 הוטבע במכת פוש-אאוט הוא מוחזר לשולחן אבל כל כדור אחר שהוטבע נשאר מחוץ לשולחן. השחקן שנכנס אחרי מכת פוש אאוט יכול לשחק כשהשולחן נמצא במצבו או שהוא יכול לתת לשחקן שעשה את הפוש-אאוט להכות את המכה הבאה.

עבירות במשחק ניין-בול

  • הטבעת כדור לבן לכיס במכת הפתיחה - כדור חופשי ליריב מכל שטח השולחן

  • הטבעת כדור לבן לכיס - כדור חופשי ליריב מכל שטח השולחן

  • הטבעת כדור במכה לא חוקית - הכדור נשאר בכיס וליריב יש כדור חופשי

  • הטבעת מס' 9 במכה לא חוקית - כדור מס' 9 חוזר לנקודת התחלה וכדור חופשי ליריב

  • אי פגיעה בכדור - בכל שלב במשחק: מזכה את היריב בכדור חופשי

bottom of page