top of page

כדור שמונה (אייט-בול - Eight-Ball)

eight-ball.jpg

במשחק אייט-בול 15 כדורים וכדור לבן. לכל שחקן יש 7 כדורים: החלקים (1-7) או המפוספסים (9-15), שאותם צריך להכניס לכיסים. על השחקן להכריז עליהם לפני כל מכה. לאחר שכל הכדורים שלו הוטבעו, עליו להכניס את הכדור השמיני (השחור) לכיס שגם עליו הכריז מראש.

בתחילת המשחק מסדרים את הכדורים בעזרת משולש עזר, כאשר קודקוד המשולש פונה לכיוון הכדור הלבן, משני צדי השולחן. הכדור השחור במרכז המשולש ושני כדורים שונים בסוגם משני צדי המשולש (ראה תמונה).
סוג הכדור (חלק או מפוספס) נקבע על פי ההטבעה החוקית הראשונה, לאחר מכת הפתיחה. כלומר, אם שחקן הטביע כדור חלק עליו להטביע את שער הכדורים 1-7 ועל יריבו את הכדורים 9-15. במקרה של הטבעת כדור במכה הראשונה (מכת הפתיחה), מקבל השחקן תור נוסף והשולחן עדיין "פתוח" (עדיין לא נקבע מי ינסה להטביע את החלקים ומי את המפוספסים).

מכת פתיחה חוקית נחשבת למכה שבה הוטבע אחד הכדורים, או שלפחות ארבעה כדורים פגעו בדפנות השולחן.

מכה בטוחה (Safety) - שחקן יכול להטביע את אחד מכדוריו ולוותר על הזכות להמשיך למכה הבאה בתנאי שהכריז מראש על "מכה בטוחה".

כל החוקים של משחקי פול

עבירות במשחק אייט-בול

  • הטבעת כדור לבן לכיס במכת הפתיחה - כדור חופשי ליריב מאחורי הקו, המכה של הלבן בכדור הראשון חייבת להתבצע בצד השני של הקו.

  • הטבעת כדור לבן לכיס - כדור חופשי ליריב (מניח את הלבן היכן שהוא רוצה על השולחן ומכה לאיזה כיוון שיבחר).

  • פגיעה של כדור לבן בכדור של היריב לראשונה - כדור חופשי ליריב.

  • הטבעת כדור במכה לא חוקית - הכדור נשאר בכיס וליריב יש כדור חופשי (גם כאשר אחד הכדורים קופץ ויוצא מהשולחן).

  • אי פגיעה בדופן - אם לאחר פגיעת הכדור הלבן בכדור המטרה, אף כדור (כולל הלבן) לא פגע בדופן (ה"בנדה") ואף כדור לא הוטבע, זו עבירה וככל עבירה - היריב מקבל כדור חופשי.

  • אי הטבעת הכדור השמיני בעיתוי הנכון - הפסד.

  • אי פגיעה בכדור - מכה ללא פגיעה בכדור המטרה מזכה את היריב בכדור חופשי.

  • הטבעה בלתי חוקית של הכדור השמיני - כאשר הכדור השחור הוטבע בעבירה כלשהי (הטבעה עם הלבן, פגיעה בכדור של היריב לפני כן, הטבעה לכיס אחר) - הפסד.

bottom of page